I fag om læring og kompetansestyring, diskuteres gjerne flere lag av læring. Læring er endringen av en atferd (til det bedre), som følge av påvirkninger. Man kan se for seg dette malt ut over tre nivåer:

  • Reparasjon av feil er ikke læring i det hele tatt (nivå null). Det å reise seg opp igjen etter å ha falt av sykkelen, eller å lappe på en leveranse gjennom å innrømme en rabatt eller bruke ekstra timer på å levere til avtalt kvalitet, er ikke  læring (og heller ikke avviksbehandling).
  • Enkel læring vil si at man endrer atferd til neste forsøk (nivå 1). Man finner bedre balanse for å holde seg på sykkelen og unngår fall. Man endrer prosedyren for en prosjektleveranse, slik at den har større sannsynlighet for å treffe på avtalt kvalitet til avtalt tid. Dette er læring; ny atferd som fører til bedre resultater (og korrigerende tiltak, jfr ISO-standard).
  • Systematisk forbedring vil si å endre blant annet forutsetninger, systemer, støtteapparat og metoder på en slik måte at sannsynligheten for å levere som planlagt øker (nivå 2), så og si uten at mennesket i sentrum «trenger» å lære. Når systemet lærer, er ikke lenger atferdsendringen avhengig av enkeltpersonens hukommelse eller overføring av erfaring, men gjort systematisk bedre.

Figur: Tilpasset etter Chris Argyris

Standardene krever læring på nivå 2, og henviser læring på nivå 1 til det «selvsagte» og operasjonelle. Viktige forbedringer kjøres dermed i to parallelle prosesser («loops»); den selvsagte og den standard-beskrevne. Begge prosesser starter med samme hendelse (eller risiko eller potensielle hendelse) og ender med tiltak, men nivå 2 kjører gjennom bedre analyse, bedre beslutningsgrunnlag, investeringsanalyse og bredere implementering på det systematiske.

Det er verdt å merke seg, at mens nivå (null og) 1 er laget for raskest mulig tilbakeføring av produksjonen og kundens fornøydhet, er ikke nivå 2 like tidssensitivt. Det er derfor avgjørende at ingen i operasjonelle prosesser venter på en nivå 2-beslutning og at nivå-2-prosessen alltid går utenpå produksjonen uten å være en flaskehals i denne.